Vad är En Kurs i Mirakler
 
Introduktion till En kurs i mirakler

En kurs i mirakler är ett komplett andligt tankesystem för självstudier. Läroplanen består av tre delar, en textbok, en arbetsbok och en handledning för lärare och den lär ut att vägen till universell kärlek och frid – eller att minnas Gud – är att göra skulden ogjord genom att förlåta andra. Kursen fokuserar sig alltså på helandet av relationer och att göra dem heliga. En kurs i mirakler betonar också att den endast är en version av den universella läroplanen av vilken det finns ”flera tusen”. Även om Kursens språk är det traditionellt kristna, uttrycker den följaktligen en icke-sekteristisk, icke-konfessionell andlighet. En kurs i mirakler är således en universell andlig lära, inte en religion.

Textboken presenterar Kursens teori och inbyggt i själva studiet av texten är utvecklandet av upplevelsen av förlåtelse, vilket är Kursens mål för eleven. I detta hänseende fastslår En kurs i mirakler att ”dess mål för dig är lycka och frid”. (Textboken s.286) (T-13.II.7:1). Textboken förklarar även grunden till rädsla och skuld och hur de kan övervinnas genom mirakler, vilka definieras som maximala ”uttryck för kärlek”. Mirakler definieras också som skiftet i varseblivning från rädsla till kärlek.

Arbetsboken består av 365 lektioner, en övning för varje dag på året. Detta 1-åriga träningsprogram påbörjar processen att förändra elevens sinne och varseblivning, men avsikten är inte att göra elevens inlärning fullständig. Som det konstateras i förordet till Kursen, ”Till sist lämnas läsaren i händerna på sin egen Inre Lärare, Som kommer att leda all vidare inlärning på det sätt Han finner lämpligt”. (Förordet s.16).

Handledningen för lärare är skriven i form av frågor och svar och besvarar några av de frågor som det är troligt att en elev kommer att ställa. Den innehåller också klargörande av en del av de begrepp som Kursen använder, och förklarar dem inom textbokens teoretiska ram och för deras praktiska tillämpning genom arbetsboken.

En kurs i mirakler tillkom genom en process av inre diktamen som togs emot av Dr. Helen Schucman, som identifierade att den kom från Jesus. Som klinisk- och forskningspsykolog och biträdande professor i medicinsk psykologi, samarbetade hon med sin avdelningschef, Dr. William Thetford, professor i medicinsk psykologi vid den medicinska institution där de båda arbetade.

En kurs i mirakler publicerades först år 1975, samma år som Dr. Schucman överlät copyrighten för Kursen till Foundation for Inner Peace (FIP). Allt sedan början och som det blev bestämt, har denna Foundation givit ut Kursen, spridit den och innehaft copyright/ varumärkesrättigheterna, men år 1999 överlät den copyrighten och varumärket till Foundation for A Course in Miracles (FACIM). För närvarande finns över 1,5 miljon exemplar av Kursen utspridda världen över. Översättningar på kinesiska, danska, holländska, tyska, hebreiska, italienska, portugisiska, ryska och spanska finns också tillgängliga och ytterligare elva språk är på gång.

Men vad är då exakt En kurs i mirakler? Den sammanfattande inledningen, som framgår av textboken, är mycket koncis och kortfattad. Den lyder:

”Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du kan fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt. Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv.
Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt:

Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.
Häri ligger Guds frid.”


 
EKIM Introduktion
 Hur den kom till
Vad den är
 Vad den säger
 
Webbplats för de som studerar En kurs i miraklerMiracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service