Nasza wizja

Gloria & Kenneth Wapnick


W naszych wczesnych latach studiowania Kursu cudów, jak również nauki i stosowania jego zasad w naszych zawodach – psychoterapii oraz nauczania i administracji szkolnej – wydawało się oczywiste, że nie jest to najłatwiejszy z systemów myślowych do zrozumienia.  Nie odnosi się to jedynie do intelektualnego pojęcia jego nauk, lecz chyba – co ważniejsze – do stosowania ich w naszym osobistym życiu. Uważaliśmy zatem od początku, że Kursu powinno się nauczać, równolegle z ciągłymi naukami Ducha Świętego podczas codziennych okazji w ramach naszych związków, które omawiane są na początkowych stronach Podręcznika dla nauczycieli.

Pewnego dnia kilka lat temu, gdy Helen Schucman i ja (Kenneth) dyskutowaliśmy te idee, Helen podzieliła się ze mną swoją wizją centrum nauczania jako białej świątyni ze złotym krzyżem na szczycie. Mimo, iż było oczywiste, że obraz ten był symboliczny, rozumieliśmy, że reprezentował to, czym miało być to centrum nauczania – miejscem, w którym przejawiałaby się osoba Jezusa i jego posłanie w Kursie cudów. Czasami widzieliśmy wizerunek latarnii morskiej rzucającej swe światło w morze, wzywając tych przejezdnych, którzy go szukali. Dla nas, światłem tym jest nauka Kursu o przebaczeniu i mielibyśmy nadzieję dzielić się nią z tymi, których przyciąga  forma nauczania stosowana przez Fundację i jej wizja Kursu cudów.

Wizja ta wiąże się z przekonaniem, że Jezus ofiarował Kurs w tym szczególnym okresie w tej szczególnej formie z kilku powodów. Są to między innymi:

1) konieczność uzdrowienia umysłu z jego przekonania, że atak jest zbawieniem; dokonuje się tego poprzez przebaczenie – odczynienie naszej wiary w rzeczywistość oddzielenia i winy.

2) podkreślanie ważności Jezusa i/lub Ducha Świętego jako naszego kochającego i łagodnego Nauczyciela i rozwijanie osobistego związku z owym Nauczycielem.

3) naprawienie błędów chrześcijaństwa, zwłaszcza tam, gdzie podkreślało ono cierpienie, poświęcenie, oddzielenie i sakrament jako nieodłącznie związane z Bożym planem zbawienia.

Nasze myślenie zawsze inspirował Platon (i jego mentor – Sokrates), zarówno jako osoba, jak i jego nauczanie. Akademia Platona była miejscem, do którego przybywali poważni i myślący ludzie po to, by studiować jego filozofię w atmosferze sprzyjającej ich nauce, po czym powrócić do swych zawodów i stosować to, czego nauczył ich wielki filozof.  Ponieważ więc szkoła Platona integrowała abstrakcyjne filozoficzne ideały z doświadczeniem, wydała się idealnym wzorem dla centrum nauczania, które prowadziliśmy przez tak wiele lat.

Jako główny cel Fundacji widzimy zatem udzielanie pomocy studentom Kursu cudów w pogłębianiu ich rozumienia tego systemu myślowego – zarówno intelektualnie, jak i doświadczalnie – aby mogli być bardziej skutecznymi narzędziami nauk Jezusa w ich własnym życiu. Ponieważ nauczanie przebaczania bez doświadczania go jest puste, jednym z konkretnych celów Fundacji jest ułatwienie procesu, w którym ludzie będą bardziej zdolni przyjąć do wiadomości to, że ich własne grzechy zostały im przebaczone i że są prawdziwie kochani przez Boga.  W ten sposób Duch Święty będzie mógł szerzyć Swą Miłość poprzez nich do innych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kenneth Wapnick uzyskał doktorat z psychologii klinicznej w 1968 roku na Adelphi University. Był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Helen Schucman i Williama Thetforda – dwóch osób, których wzajemne połączenie się stanowiło bezpośredni bodziec dla spisania Kursu cudów. Kenneth związany jest z Kursem cudów od 1973 roku, pisząc o nim, ucząc jego zasad i integrując je ze swą praktyką psychoterapii. Jest członkiem rady zarządzającej Foundation for Inner Peace – pierwszego wydawcy Kursu cudów.

Gloria Wapnick ma tytuł Docenta Historii z Hunter College (1970) i nauczała nauk społecznych w collegu w Nowym Jorku, gdzie była również dziekanem. Gloria pracuje z Kursem cudów od 1977 roku; przez kilka lat kierowała własną grupą.  Razem z Kennethem prowadzą wykłady w całych Stanach i dookoła świata.

W 1983 roku Kenneth i Gloria założyli Foundation for A Course in Miracles, która w 1984 roku rozwinęła się w Centrum nauki i uzdrawiania w Crompond, New York. Zainteresowanie jego działalnością szybko przerosło ich oczekiwania i w 1988 otworzyli Akademię i centrum rekolekcyjne w północnej części stanu Nowego Jorku.  W 1995 roku założyli Instytut nauczania pokoju wewnętrznego poprzez Kurs cudów – korporację oświatową pod statutem Rady zarządzającej uniwersytetów stanu Nowego Jorku.  W 2001 roku Fundacja przeprowadziła się do Temeculi w Kalifornii i przesunęła swój punkt ciężkości  na naukę drogą elektroniczną. Fundacja wydaje kwartalnik "Lighthouse" ("Latarnia Morska"), który jest dostępny bezpłatnie.
 


<=Foundation ACIM

<=Wstęp

Przedmowa do Kursu Cudów

Urtekst i początkowe rozdziały tekstu Kursu Cudów

Oficjalny przekład Kursu na polski i inne języki

Wyjątki z Kurs Cudów i chrześcijaństwo: Dialog
 
 "Kurs Cudów" jest zarejestrowanym znakiem ochronnym
Foundation for a "Course in Miracles"

Kurs Cudów, copyright 1975, 1992, 1999 by
the Foundation for A Course in Miracles,
41397 Buecking Drive
Temecula, CA 92590-5668
Telefon: 951-296-6261
Fax: 951-296-9117


Miracle Studies Navigation Table

Index of Resources Discussion Group FAQ about ACIM 50 Miracle Principles
Biographical: Helen, Bill, Ken Unauthorized Manuscripts The Story of A Course in Miracles The Psychology of ACIM
The Course's Use of Language What is Forgiveness?  Copyright Related Info Question/Answer Service